Marcowa sesja Rady Gminy Gołcza

XLIV sesja Rady Gminy Gołcza odbyła się w dniu 27 marca. Uczestnicy obrad wysłuchali dwóch sprawozdań. Jedno z nich dotyczyło realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Gołcza w 2017 roku, a drugie realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017. Radni przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na bieżący rok. Podjęto uchwały dotyczące określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym, zmiany w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dokonano zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej oraz postanowiono o przystąpieniu gminy do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. W myśl nowelizacji prawa wyborczego dokonano podziału gminy na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania. Podjęte w tej sprawie uchwały pozostawiają dotychczasowe podziały bez zmian. Przed zakończeniem sesji, Ekodoradca Wojciech Ozdoba zaprezentował prowadzone działania na rzecz ochrony powietrza w gminie Gołcza.