Rada Gminy Gołcza ma nowego Wiceprzewodniczącego

Podczas ostatniej sesji, Rada Gminy Gołcza wybrała nowego Wiceprzewodniczącego (na miejsce Moniki Mrówki - obecnie Przewodniczącej Rady). Został nim wieloletni radny Marek Sęk z Chobędzy. Drugim kandydatem był radny Piotr Gajos ze Szreniawy. W wyniku tajnego głosowania, radny Marek Sęk uzyskał 9 głosów, radny Piotr Gajos 4 głosy.

W obradach uczestniczył Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych Marek Maślanka. Został on zaproszony na sesję, w celu przedstawienia planów związanych z działalnością SKR, w związku z zakończoną koncesją na wydobycie kamienia w Ulinie Wielkiej.

Rada Gminy podjęła uchwały z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok. Radni rozpatrzyli złożone petycje oraz większością głosów zdecydowali, aby w Budżecie Gminy Gołcza na rok 2022 nie wyodrębniać środków stanowiących Fundusz Sołecki.