Kolektory słoneczne – można się jeszcze zapisać!

Wójt Gminy Gołcza informuje, iż istnieje jeszcze możliwość dopisania kilkunastu gospodarstw do projektu montażu instalacji solarnej na ciepłą wodę użytkową Przewidywany termin montażu to druga połowa roku 2021.

Projekt realizowany w ramach partnerstwa z projektem pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez wykonawcę.

Termin zgłoszeń do 19 marca 2021r.

W przypadku zgłoszenia się większej ilości właścicieli budynków, niż możliwości i ograniczenia projektowe w ramach RPO WM na lata 2014-2020, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie data dostarczenia deklaracji. Osoby, które dostarczą deklaracje po wskazanym terminie, wpisywane będą na listę rezerwową projektu.

Szczegóły pod numerem tel. UG Gołcza - 12 388-60-03 (wew.119 lub wew.113)

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób/użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Możliwe jest dofinansowanie dwóch wariantów instalacji solarnej:

a)     wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 300 litrów (2 kolektory), dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców;

b)    wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 400 litrów (3 kolektory), dedykowany dla gospodarstw domowych liczących co najmniej sześciu mieszkańców; 

W poniższej tabeli znajdą Państwo prognozowane, maksymalne poziomy wkładu własnego dla każde z wymienionych instalacji:

tabelka kolektory

UWAGA! Informujemy, że Gmina Gołcza nie prowadzi naboru na ogniwa fotowoltaiczne (instalacje fotowoltaiczne).

Deklaracja udziału w projekcie pobierz