Wyrażenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych znajdujących się w pasie dróg gminnych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874);
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1491 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zgody na zatrzymywanie się na przystankach autobusowych znajdujących się w pasie dróg gminnych z dokładnym określeniem przystanków, z których przewoźnik chce korzystać.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wyrażenia zgody stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Podanie we wniosku numeru telefonu, pod którym można uzyskać kontakt z wnioskodawcą  może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz.1519).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • Kserokopię licencji;
 • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów;
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 

Opłaty:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak dla zezwolenia dla przewozu regularnego.

 

 

 

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołczy w godzinach od 8:00 – 12:00 lub na konto Urzędu Gminy Nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077 KBS/O Gołcza.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od zasięgu przewozów odpowiedni jest:

 
 • Wójt - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
 • Burmistrz albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
 • Burmistrza albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia (art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art.4 pkt 7a lit a albo lit. b),
 • Burmistrz albo prezydent miasta, będącego siedzibą związku między gminnego (art. 4 pkt 7a- na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny),
 • Prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.
 • Starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnej określonych w art. 18 lit a-d¹,
 • Marszałek województwa w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,
 • Marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu  z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego województwa.

Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.

Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

Przy odbiorze decyzji należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia za przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz 

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz.1519).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
 • Kserokopię licencji;
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • Cennik;
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 

Opłaty:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726) pobiera się opłatę w wysokości:

 

 • do 1 roku – 100 zł
 • do 2 lat –    150 zł
 • do 3 lat –    200 zł
 • do 4 lat –    250 zł
 • do 5 lat –    300 zł

 

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Gołczy w godzinach od 8:00 – 12:00 lub na konto Urzędu Gminy Nr 15 8591 0007 0150 0750 0417 0077 KBS/O Gołcza.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od zasięgu przewozów odpowiedni jest:

 • Wójt - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,
 • Burmistrz albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,
 • Burmistrza albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia (art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art.4 pkt 7a lit a albo lit. b),
 • Burmistrz albo prezydent miasta, będącego siedzibą związku między gminnego (art. 4 pkt 7a- na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny),
 • Prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.
 • Starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnej określonych w art. 18 lit a-d¹,
 • Marszałek województwa w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,
 • Marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu  z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego województwa.

Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.

 

Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

 

Przy odbiorze decyzji należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia za przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Uzgodnienie przejścia siecią lub przyłączem: telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznym przez drogi gminne

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
 • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie uzgodnienia przejścia przez drogi gminne siecią lub przyłączem (telekomunikacyjnym, gazowym, kanalizacyjnym, wodociągowym, energetycznnym).
 • Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu sieci na kopii aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych w skali 1:500 lub 1:1000.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi:

Uzgodnienie nie jest zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa drogowego składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Uzgodnienie odległości planowanej budowy ogrodzenia trwałego od drogi gminnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
 • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie uzgodnienia odległości ogrodzenia od drogi gminnej.
 • Mapa ze wskazaniem projektowanego przebiegu ogrodzenia (aktualna w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 do celów opiniodawczych).
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi:

Uzgodnienie jest podstawą zgłoszenia budowy ogrodzenia w Starostwie Powiatowym w Miechowie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi gminnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 8
Mirosław Kustosz
tel. 012 388-60-03 wew. 111

Podstawa prawna:

 • Art. 32 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
 • Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu pobierz
 • Wniosek o ustalenie warunków zjazdu indywidualnego z drogi gminnej pobierz
 • Mapa z zaznaczoną proponowaną lokalizacją budynku i zjazdu (aktualna w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000  do celów opiniodawczych).
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Uwagi:

Uzgodnienie jest podstawą zgłoszenia budowy zjazdu w Starostwie Powiatowym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych / EKODORADCA
I piętro, pokój nr 12
Paweł Cencek
tel. 012 388-60-03 wew. 119

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 2. Informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) **, tj.
  1. rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
  2. powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną,
  3. rodzaj technologii,
  4. ewentualne warianty przedsięwzięcia,
  5. przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6. rozwiązania chroniące środowisko,
  7. rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8. możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
  9. obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko spełniający wymogi art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust. 1 (w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) **
 4. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich. Wykaz właścicieli działek sąsiednich
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.):

 • od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -205,00 zł
 • od pełnomocnictwa - 17,00zł

Termin załatwienia sprawy:

Po uzyskaniu opinii i uzgodnień organów pomocniczych.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Gołcza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

- Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia.
- Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.
- Postępowanie wymaga uzyskania zewnętrznych uzgodnień co może skutkować wydłużeniem trwania postępowania administracyjnego.

**Dane zawierające wstępne informacje załącza się do wniosku dla przedsięwzięć z grupy II (wymienionych w §3 ww. rozporządzenia). Raport dołącza się do wniosku tylko dla przedsięwzięć z grupy I (wymienionych w §2 ww. rozporządzenia).

 

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro, pokój nr 20
Kierownik: Urszula Więcławek 
tel. 12 388-60-03 wew. 134

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 94, poz. 850 z 1934 r.  z  późniejszymi zmianami) - art.9 ust.1
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 23, poz. 151 z 1968 r.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 17 zł - za zaświadczenie

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Gołcza w godz. 8:00 – 12:00, bądź przelać na konto Urzędu.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz