Zmiana, ustalenie brzmienia, ustalenia pisowni imion i nazwisk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1414.).

Wymagane dokumenty:

 • Skierowane do Wójta własnoręcznie napisane podanie wraz z motywacją zmiany.
 • Odpis zupełny aktu urodzenia.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa, lub w przypadku rozwodu sentencja wyroku.
 • Odpis skrócony aktu zgonu – w przypadku śmierci małżonka.
 • Odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci małoletnich, gdy zmiana dotyczy także dzieci.
 • Odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci w przypadku, gdy zmiana nie rozciąga się na nie.
 • Gdy dziecko ukończyło 13 lat – jego zgodę.
 • Zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci.
 • W przypadku braku zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępujące zgodę rodzica.
 • Inne dokumenty wyjaśniające przyczynę zmiany.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 37 zł - za decyzję o zmianie imion lub nazwisk,
 • 22 zł - za decyzję o ustaleniu pisowni lub brzmienia imion i nazwisk.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wnioski o ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 34 – 35 – art. 70

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Wniosek o odtworzenie aktu.

Załączniki:

 • Zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg.
 • Posiadanie dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtworzonym akcie.
 • Zaświadczenie z USC Warszawa – Śródmieście o niefigurowaniu w aktu w księgach posiadanych przez ten Urząd – w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju.
 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 39 zł – za wydaną decyzję

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 34 – 35 – art. 70
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek.
 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 24 zł – za wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:

Brak.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Nadanie medali za długoletnie pożycie - Złote Gody

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami) - art. 19
 • Rozporządzenie Prezydenta RP Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. Nr 90, poz. 453 z 1992 r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie).
 • Akt małżeństwa.
 • Dowody osobiste małżonków (do wglądu).
 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Do 180 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. 2012 r., poz. 788)
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Karta zgonu.
 • Dowód osobisty zgłaszającego.
 • Dowód osobisty zmarłego.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 • Małżonek lub dzieci zmarłego - najbliżsi krewni lub powinowaci.
 • Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
 • Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały.
 • Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu obwiązany jest szpital lub zakład.
 

 

 

W przypadku zgonu spowodowanego wypadkiem lub przyczyną nienaturalnej śmierci wymagana jest zgoda prokuratora do pochowania zwłok.

 

Po sporządzeniu aktu zgonu zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu. Unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej może zostać zwrócony osobie zgłaszającej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:

 • Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka.
 • Dowody osobiste rodziców dziecka.
Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) – zwolniono od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
 • Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani: ojciec, matka dziecka (jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala) lekarz lub położna.
 • Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej do zgłoszenia urodzenia zobowiązany jest zakład opieki zdrowotnej.
 • Po sporządzeniu aktu urodzenia zgłaszający otrzymuje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) - art.79 i następne

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego.
 • Dokument tożsamości (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 22 zł - od sporządzenia odpisu skróconego
 • 33 zł - od sporządzenia odpisu zupełnego
 • 22 zł - od sporządzenia odpisu wielojęzycznego

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Uwagi:

 • Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
  • Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
  • Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 • Z wnioskiem może zwrócić się osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy oraz inne osoby, jeżeli wykażą w tym interes prawny.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2011 r., nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) – art. 73

Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty w oryginale!

 • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

Załączniki:

 • Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 • Odpis właściwego aktu stanu cywilnego (aktu małżeństwa, aktu urodzenia), w zależności od rodzaju aktu, który wnioskodawca zamierza umiejscowić.
 • Dowód tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

 • 50 zł - od decyzji

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca.

Sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

 • Z wnioskiem o wpisanie aktu występuje osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
 • Wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.
 • Ustanowienie pełnomocnika do załatwienia sprawy wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 17 zł.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz