Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddz. Gminnego dh Lesław Blacha.

Na wstępnie powitał on wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił krótkie podsumowanie działalności OSP za rok 2013. Podsumowanie skupiało się na najważniejszych aspektach finansowych oraz wyjazdach do akcji. Najwięcej środków pochłonęły wydatki stałe oraz zakupy. Na paliwo wydano ponad 19000 zł, na energię 10 000 zł, remonty samochodów 7 700 zł, ubezpieczenia 7800 zł, badania i przeglądy 2 000 zł. Prezes wskazał, iż tak znaczny wzrost wydatków na paliwo w roku ubiegłym spowodowany był licznymi wyjazdami do akcji przeciwpowodziowych. W zeszłym roku w ramach programu Małopolskie Remizy udało się odnowić remizy OSP Wysocice oraz OSP Mostek. Ponadto, część pieniędzy z budżetu OSP zostało przekazanych na remont łazienek w OSP Gołcza (9 000 zł) i remont pomieszczeń socjalnych w OSP Szreniawa (5 000 zł). Na koniec podsumowano liczbę wyjazdów: nasze zastępy uczestniczyły przy 15 pożarach oraz 184 miejscowych zagrożeniach. I znów tak znaczy wzrost w porównaniu do lat ubiegłych to zasługa lokalnej powodzi.

Po krótkim podsumowaniu 2013 roku, Prezes Blacha skupił się na analizie spotkań sprawozdawczych w OSP oraz na sprawach bieżących. Do najważniejszych informacji z zebrań podsumowujących można zaliczyć zwiększenie się stanu osobowego jednostek o 28 druhów do łącznej liczby 637 członków (zwyczajnych, honorowych, wspierających). Również zwiększyła się liczba druhów mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczych z 284 do 353. Omawianie  spraw bieżących druh Prezes zaczął od przedstawienia prac w jednostce wytypowanej do projektu Małopolskie Remizy - w tym roku jest to OSP Wysocice. Prac remontowych doczekają się też remizy z Krępy, Czapel Małych i Uliny Wielkiej. W celu zwiększenia zdolności bojowych jednostek do walki z podtopieniami, prezydium Zarządu zdecydowało się zakupić pompę Niagara, wysokowydajną pompę szlamową WT-40, zapas węży W-52 i W-75 oraz radiotelefony GP 360.

Od początku roku z budżetu OSP wydano 36 700 zł. Kwotę tę przeznaczono na paliwo, zakupy, energię, badania druhów oraz remonty samochodów. Na koniec wystąpienia, Prezes Blacha zaprosił wszystkie jednostki do udziału w zbliżających się Zawodach Sportowo-Pożarniczych które odbędą się 29 czerwca na boisku piłkarskim w Przybysławicach oraz przypomniał o organizowanej drugiej akcji krwiodawstwa. Akcja będzie miała miejsce 6 czerwca w Ośrodku Zdrowia w Gołczy od 12 do 16.

Następnie głos zabierali goście. Zaczął Adam Domagała który podziękował Prezesowi Blasze za udział w programie Małopolskie Remizy. Stwierdzi, że Wójt Gminy w Gołczy powinien być wzorem dla innych za korzystanie ze środków z programu. Jak wskazał, Gmina Gołcza jest liderem w powiecie pod względem funduszy pozyskanych z Małopolskich Remiz. Podziękował on także druhom za całokształt pracy, za udział w akcjach powodziowych, udział w akcjach krwiodawstwa oraz za pomoc PSP. Na szczególną uwagę zasłużyła akcja oddawania krwi, którą jak sam mówi chciałby widzieć także w innych gminach.

Następnie głos zabrała Pani poseł Lidia Gądek. Ona również wyraziła podziw dla Zarządu Gminnego za organizowanie takiej akcji. Jako lekarz, wie ona jaką wartość ma krew dla ratowania zdrowia i życia ludzi. W dalszej kolejności poruszyła kwestie związane z działalnością OSP. Znikł wymóg ukończenia kursu na pojazdy uprzywilejowane dla kierowców OSP. Zespół parlamentarny pracuje także nad zniesieniem przymusu podwójnej certyfikacji sprzętu przeciwpożarowego sprowadzonego z zagranicy.

Mirosław Pogoń podziękował Prezesowi i druhom za pomoc w usuwaniu skutków zeszłorocznej powodzi. Na 1000 wyjazdów PSP w zeszłym roku, ponad połowa to zasługa strażaków ochotników z terenu powiatu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Józef Robakowski zapowiedział kontrolę warunków przechowywania sprzętu przeciwpożarowego oraz utrzymania porządku w jednostkach. Jednostki do mają być typowane poprzez losowanie, a pierwsze kontrole przewidziane są już w czerwcu. 

Cześć oficjalną posiedzenia Prezes Lesław Blacha zakończył dziękując gospodarzowi dh Stanisławowi Makola oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Wysocicach za przygotowanie spotkania i poczęstunku.