Koknkurs Ukraina

Dodatek osłonowy

W dniu 17 grudnia 2021r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje: osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł, osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł/500 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 600 zł/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 850 zł/1062,50* zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 1150 zł/ 1437,50zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Dodatek osłonowy w wyższej kwocie przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy przyznawaniu dodatku osłonowego będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski można składać do 31 października 2022r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022r. - dodatek wypłacany będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca 2022r., a druga między 1 kwietnia 2022 r. a 2 grudnia 2022r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

- w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek do piątek od 7:30 do 15:30

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

UWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo osób składających wnioski w formie papierowej oraz pracowników, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z utrzymującym się stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V 2, wywołującym chorobę COVID-19.

WCHODZĄC DO URZĘDU NALEŻY:

  • zdezynfekować ręce,
  • zasłonić usta i nos, wykorzystując do tego celu np. maseczkę, przyłbicę,
  • zachować bezpieczną odległość – 2m.

Szczegółowe informacje, a także pomoc w wypełnianiu wniosków, jak również w ustalaniu dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy, uzyskać można pod numerem telefonu: 12 388 64 11.

Wniosek pobierz

Wskazówki, jak wypełnić wniosek pobierz