ceeb2

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) zwołuje się XXX sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 17 lutego 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Gołczy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego o powierzchni 107 m2 położonego w budynku komunalnym w Gołczy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części działki nr 154/4 o powierzchni 0,0304 ha w Gołczy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/19 Rady Gminy Gołcza z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Gołcza.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom Gminy Gołcza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji dla OSP w Makowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji dla OSP w Trzebienicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 18. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności za 2021 rok.
 19. Wolne Wnioski.