Ogłoszenie Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin JAKSA LGD o naborze wniosków

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin: Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:                     

Nabór Nr 3/2022

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Wskaźnik produktu - W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej - 2 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 82 469,20 € /329 876,80 zł/.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku, a w przypadku JST 63.63%). 

Nabór Nr 4/2022

Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru      

Wskaźnik produktu - W 2.1.4. Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych - 2 szt.                                                                                                              

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 23 733,28 € /94 933,12zł/.    

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku, a w przypadku JST 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 03.10.2022 do 19. 10. 2022 do godz. 17:00.

Więcej informacji na stronie:www.miechowjaksa.home.pl

Plakat pobierz...