Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuje się nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Gołcza.  
  3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Miechowskiemu.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Gołcza Nr  XXXII/328/22 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza, przyjętego Uchwałą Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015 r. wraz ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Gminy Gołcza: Nr XIV/115/20 z dnia 10 marca 2020 r. oraz Nr XXV/224/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów położonych w miejscowości Krępa.
  9. Wolne wnioski.