Zawiadomienie o XLII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy za 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gołcza za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gołcza za rok 2022.
 12. Wolne wnioski.