Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Gołcza

Debata nad Raportem o stanie gminy za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gołcza za 2022 rok to najważniejsze tematy XLII sesji Rady Gminy Gołcza. Prezentację w tym zakresie przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha.

Raport sanowi podsumowanie działalności samorządu gminy Gołcza w roku 2022 i zawiera w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Ubiegły rok upłynął pod znakiem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który spowodował trwałe i daleko idące zmiany gospodarcze i społeczne w kraju i na świecie. Kryzys związany z wojną na Ukrainie postawił przed samorządami nowe wyzwania związane z napływem uchodźców wojennych i zapewnieniem im zakwaterowania, wyżywienia, wypłaty należnych świadczeń, zapewnienia edukacji. Kolejnym wyzwaniem była wypłata świadczeń dla mieszkańców związanych z rekompensatą wzrostu cen węgla, gazu, energii. Mimo tych niesprzyjających okoliczności, analiza danych zawartych w Raporcie, potwierdza pozytywny proces zmian dotyczących jakości życia mieszkańców naszej gminy we wszystkich aspektach. Widoczną poprawę widać w dostępie do infrastruktury drogowej, komunalnej i sportowej poprzez systematyczne modernizacje i remonty. Należy również zwrócić uwagę, że w ostatnim roku nastąpił wzrost zameldowań na terenie gminy, co świadczy o tym, że jakość życia, infrastruktura oraz jakość środowiska naturalnego z roku na rok się poprawia.

W ubiegłym roku dochody gminy wykonano na poziomie 45 841 843,98 zł, zaś wydatki w kwocie 44 620 114,36 zł. Na realizację inwestycji pozyskano aż 10 210 007,10 zł środków z różnych źródeł zewnętrznych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 15 530 688,74 zł. W 2022 roku gmina Gołcza nie zaciągnęła żadnych nowych zobowiązań, a zadłużenie w stosunku do 2021 roku obniżono aż o 23%. Wypracowana została nadwyżka operacyjna wynosząca ponad 6,7 mln zł, która umożliwiła dodatkowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2022 roku to:

- Dostawa i montaż zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Energii Małopolski";

- Zagospodarowanie terenu po kamieniołomie w Ulinie Wielkiej – etap I w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- Przebudowa kotłowni węglowych na gazowe w budynku Urzędu Gminy w Gołczy, Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza i etap I w Szkole Podstawowej w Gołczy;

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebienice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Rzeżuśnia, Czaple Wielkie, Czaple Małe, Kamienica współfinansowanych ze środków Ochrony Gruntów Rolnych;

- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Adamowice, Szreniawa i Przybysławice dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup samochodu asenizacyjnego;

- Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Krępa dofinansowana ze środków programu "Małopolskie Remizy";

- Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Maków z dofinansowaniem ze środków programu „Małopolskie OSP 2022" oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

- Pomoc finansowa dla Powiatu Miechowskiego na współfinansowanie zadania związanego z przebudową drogi powiatowej wraz z poboczami w miejscowości Wysocice;

- Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Czaple Małe dofinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno–sportowa–MIRS”.

Rada Gminy Gołcza jednogłośnie przyjęła uchwały w sprawie: wotum zaufania dla Wójta Gminy Gołcza za 2022 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołcza za 2022 rok. Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołcza z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

W czasie sesji dokonano także zmian budżetu gminy na 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, podjęto uchwały o udzieleniu dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Gołcza, OSP Przybysławice oraz OSP Czaple Małe, a także przyjęto sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy przedstawione przez Dyrektora SP ZOZ w Gołczy Mirosława Dróżdża.