Listopadowa sesja Rady Gminy Gołcza

W ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 10 listopada 2023r. uczestniczył między innymi Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie mł. bryg. Mariusz Idzik oraz Komendant Gminny OSP dh Paweł Pysz, aby przedstawić informacje na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gołcza w 2022 roku.

W kolejnym punkcie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawek za wynajem hali pneumatycznej w Szreniawie. Następnie Rada Gminy podjęła szereg uchwał związanych z podatkami na rok 2024. Do celów podatku rolnego obniżono średnią cenę skupu żyta na obszarze gminy Gołcza za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznegoz kwoty 89,63 zł 1 dt do kwoty 74 za 1 dt.

W dalszej części sesji, Rada Gminy uchwaliła roczny program współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, a także Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Gołcza na lata 2024-2028. Dokonano zmiany budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN SIM Ziemia Krakowska sp. z o.o.” z siedzibą w Skale, a także zmiany uchwały o podziale samorządowej instytucji kultury – Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra Jana Piekoszewskiego na dwie instytucje kultury – Centrum Kultury Gminy Gołcza i Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. dra Jana Piekoszewskiego w Gołczy oraz nadania im statutów.

Ostatnim punktem sesji były wolne wnioski, które głównie dotyczyły bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Gminy.