Informacja o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym dot. odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy Gołcza informuje o możliwości uczestnictwa mieszkańców w projekcie parasolowym realizowanym przez gminę GOŁCZA w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  1. zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  2. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
  3. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  4. zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym, do dnia 26.01. 2024 r. zainteresowanych mieszkańców prosimy o złożenie podpisanej Ankiety Informacyjnej w Urzędzie Gminy w Gołczy - ankieta do pobrania tutaj

Więcej informacji można uzyskać u Ekodoradcy w Urzędzie Gminy w Gołczy pok. 12,

tel. 12 3886003 wew. 119, 12 3886029 wew. 119, 12 3886043 wew. 119.

OZE