Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się L sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

  1. Uchwalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Gołcza.  
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołcza.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi na terenie Gminy Gołcza.
  5. Podsumowanie kadencji 2018-2024.