Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się LI sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za wynajem boiska „Orlik” w Szreniawie.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na likwidację nieekologicznych źródeł ogrzewania i zastąpieniu ich źródłami ekologicznymi na terenie Gminy Gołcza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów należności podatkowych Gminy Gołcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 11. Wolne wnioski.