II wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania materiały

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012. 647 z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.) zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza: [1] Adamowice, [2] Buk, [3] Chobędza, [4] Cieplice, [5] Czaple Małe, [6] Czaple Wielkie, [7] Gołcza, [8] Kamienica, [9] Krępa, [10] Maków, [11] Mostek, [12] Przybysławice, [13] Rzeżuśnia, [14] Szreniawa, [15] Trzebienice, [16] Ulina Mała, [17] Ulina Wielka, [18] Wielkanoc, [19] Zawadka, [20] Żarnowca oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Gołczy, 32-075 Gołcza, Gołcza nr 80, w terminie od 30.12.2014r. do 30.01.2015r., w godzinach od 1200 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.01.2015r. w Urzędzie Gminy Gołcza, o godz. 1100. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gołcza, Urząd Gminy Gołcza, Gołcza nr 80, 32-075 Gołcza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2015 r.

wyłożenie 2, Gołcza plan - pobierz

wyłożenie 2, 1 z 2 sekcja - pobierz

wyłożenie 2, 2 z 2 sekcja - pobierz

wyłożenie 2, Adamowice - pobierz

wyłożenie 2, Buk - pobierz

wyłożenie 2, Czaple Małe - pobierz

wyłożenie 2, Czaple Wielkie - pobierz

wyłożenie 2, Golcza - pobierz

wyłożenie 2, Kamienica - pobierz

wyłożenie 2, Krępa - pobierz

wyłożenie 2, Maków - pobierz

wyłożenie 2, Mostek - pobierz

wyłożenie 2, Przybysławice - pobierz

wyłożenie 2, Rzeżuśnia - pobierz

wyłożenie 2, Trzebienice - pobierz

wyłożenie 2, Ulina Mała - pobierz

wyłożenie 2, Ulina Wielka - pobierz

wyłożenie 2, Wielkanoc - pobierz

wyłożenie 2, Zawadka - pobierz

wyłożenie 2, Żarnowica - pobierz