GŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t. z późn. zmian.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w gminie Gołcza, w celu zmiany przeznaczenia części działek o numerach ewidencyjnych 287, 288, 297 i 576, położonych w miejscowości Wysocice z celem przeznaczenia tych działek pod teren zabudowy mieszanej – MM, zgodnie ze SUiKZP Gminy Gołcza.

Wyłożenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gołcza, Gołcza nr 80, 32-075 Gołcza, w terminie od 22.01.2015r. do 19.02.2015r., w godzinach od 1200 do 1500.

pobierz