Styczniowa sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 22 stycznia 2015r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Gołcza pod przewodnictwem Stanisława Makoli – Przewodniczącego Rady. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie Budżetu Gminy Gołcza na 2015 rok. Projekt nowego budżetu przedstawił Wójt Gminy Lesław Blacha. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 19 970 330 zł, a wydatki w wysokości 19 393 983,60 zł, z czego wydatki bieżące stanowią 12 948 983,60 zł, a wydatki majątkowe 6 445 000 zł.

W budżecie zabezpieczono środki finansowe na następujące inwestycje:

- kontynuacja budowy 62 przydomowych oczyszczalni ścieków

- przebudowa drogi dojazdowej do pól relacji Mostek – Buk – Zawadka – Ulina Wielka

- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Maków – Gołcza – Rzeżuśnia

- przebudowa drogi powiatowej Buk – Chobędza – Wielkanoc

- przebudowa drogi gminnej w Cieplicach przez wieś

- modernizacja odcinków dróg gminnych w Makowie i Czaplach Wielkich

- renowacja rowów odwadniających w Wielkanocy (koło p. Dudy) i Gołczy (koło p. Papaj)

- wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Gołczy

- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ulinie Wielkiej

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Czaplach Wielkich

- budowa przepustów w Adamowicach i Gołczy

- modernizacja remizy OSP w Żarnowicy w ramach programu „Małopolskie remizy”

- zakup sprzętu do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

- wykonanie dokumentacji technicznych projektów unijnych.

Budżet na rok 2015 został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe i jednogłośnie uchwalony przez Radę Gminy.

W czasie sesji zatwierdzono przedstawione przez kierownika ZGK Rafała Michalskiego taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Od 1 marca br. będzie obwiązywała cena za 1 m3 wody w wysokości 2,80 zł + VAT oraz opłata stała w wysokości 2,80 zł + VAT. Natomiast opłata za ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji gminy w wysokości 2,60 zł + VAT za 1 m3. Ponadto podczas sesji Rada Gminy podjęła uchwały m.in. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza, zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych i Rady Gminy. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na koniec zarządzono wybory sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy na kadencję 2015 – 2019. Terminarz zebrań wyborczych przedstawia się następująco:

L.p.

Miejscowość

Data

Godz.

Miejsce zebrania

1

Buk

03.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

2

Mostek

03.02.2015r.

18.00

Budynek po byłej szkole podstawowej

3

Zawadka

03.02.2015r.

18.00

w domu u sołtysa

4

Trzebienice

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

5

Chobędza

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

6

Wielkanoc

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

7

Szreniawa

04.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

8

Krępa

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

9

Maków

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

10

Kamienica

05.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

11

Adamowice

06.02.2015r.

18.00

w domu u sołtysa

12

Żarnowica

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

13

Przybysławice

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

14

Ulina Mała

06.02.2015r.

18.00

Remiza OSP

15

Gołcza

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

16

Cieplice

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

17

Rzeżuśnia

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

18

Ulina Wielka

07.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

19

Czaple Wielkie

08.02.2015r.

17.00

Świetlica wiejska

20

Czaple Małe

08.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

21

Wysocice

08.02.2015r.

17.00

Remiza OSP

22

Laski Dworskie

08.02.2015r.

17.00

Świetlica wiejska