Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 sołectw Gminy Gołcza oraz prognozy oddziaływania na środowisko do pobrania tutaj...