baner nr 1

II konsultacje - podsumowanie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.11.2017r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Wiodącym tematem spotkania były zagadnienia związane z ograniczeniami występującymi na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, uzgodnienia i opinie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wniosek o odrolnienie gruntów klasy RI-RIII dla zabudowy jednorodzinnej.

Najważniejsze ustalenia i wnioski wypływające ze spotkania, które występowały w trakcie konsultacji to:

  • Możliwość rozwoju gospodarstw na terenie wsi Wysocice i Laski Dworskie, tak, aby młodzi mieszkańcy chcieli zostawać na tych terenach i rozwijać swoje gospodarstwa
  • Poszerzenie istniejących działek budowlanych przy głównych drogach
  • Przekształcenie działek rolnych na zabudowę zagrodową w przypadku braku zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Przebieg trasy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wiążące się z nim ograniczenia i możliwości techniczne jego wykorzystania na terenie gminy Gołcza.
  • Poprowadzenie przez tereny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ścieżek rowerowych,

a dyskusje rozbudzały m.in. zagadnienie takie jak:

  • strefa wokół gazociągu wysokiego ciśnienia
  • lokalizacja zabudowań w odległości nie mniejszej niż 100 m od rzeki
  • składanie uwag przy wyłożeniu planu do publicznego wglądu
  • sporządzony wniosek o odrolnienie gruntów klasy RI-RIII dla zabudowy jednorodzinnej
  • ewentualna możliwość budowy obiektów na terenach rolnych

Termin konsultacji społecznych w ramach wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu zostanie ogłoszony późniejszym terminie o czym zostanie Państwo poinformowani na niniejszej stronie.