baner nr 1

Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wysocice i Laski Dworskie.

 

gora

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Gołcza oraz właścicieli nieruchomości na terenie sołectw Laski Dworskie i Wysocice do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Wysocice i Laski Dworskie, które odbędzie się 26 września 2018r. o godz. 18.00 w remizie OSP Wysocice.

Spotkanie odbędzie się w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu (końcowy etap tworzenia dokumentu).

Tematy spotkania:

  • omówienie decyzji Ministra Rolnictwa dotyczącej "odrolnienia" gruntów klasy III i przeznaczenia ich na inne cele niż cele rolnicz,
  • zaprezentowanie rozwiązań przyjętych w dokumencie (przeznaczenie działek, warunki zabudowy itd.),
  • dyskusja, informacje dotyczące m.in. przeznaczenia działek oraz składania uwag do omawianego projektu planu.

Na spotkaniu gwarantujemy nieodpłatną opiekę nad dziećmi, a mieszkańcom Lasek Dworskich nieodpłatny transport W sprawie transportu osobą do kontaktu jest Pan Stanisław Makola tel.507-173-189.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

dol