Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (DZ. U. z 2020r. poz. 1787).

Wojewoda przyznał Gminie Gołcza środki w 100% na realizację Programu w wysokości 36 128,40 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  • Poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienia im jak najbardziej niezależnego życia,
  • Wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych;
  • Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  • Zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Gmina Gołcza w 2022 roku przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Realizatorem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy.