Realizacja zadań pomocy społecznej

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej tj. wypłata dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego w 2022r.

Na podstawie art. 150 i 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 i 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 1876 ze zm.) Wojewoda dla gminy Gołcza przyznał dotację celową w wysokości 13 785,00 zł na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Wojewoda w 2022 roku przyznał dotację w wysokości 13 785,00 zł, która nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Całość zadania to 17 231,25 zł.