XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu dzisiejszym odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza, którą poprowadził Przewodniczący Rady Stanisław Makola. Po uchwaleniu porządku obrad, Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował o prowadzonych działaniach w okresie międzysesyjnym. Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał wynikających głównie z bieżącej działalności gminy.

W celu zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Dokonano zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęto także uchwałę dotyczącą przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gołcza do organu regulacyjnego, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie celem zaopiniowania. W czasie obrad wysłuchano również sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy za 2017 rok. Sesję zakończyły interpelacje i wnioski.