XXIII sesja Rady Gminy Gołcza

Podczas ostatniej sesji, Rada Gminy dokonała zmian w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęta została uchwała w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy, po uprzednim przedstawieniu go przez dyrektora Mirosława Dróżdża.

Ponadto wysłuchano sprawozdania z wykonania programu współpracy Gminy Gołcza w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz z działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury za ubiegły rok. Przedstawiona została informacja dotycząca akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 oraz ocena zasobów pomocy społecznej w 2020 roku. Na sesji obecny był również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, który przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.