Zgłoszenie wyjazdu i powrotu z zagranicy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód tożsamości lub dokument podróży.
 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej” lub „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.

Opłaty:

Od czynności meldunkowych opłaty skarbowej nie pobiera się.
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 • Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 • Zgłoszeń, o których mowa wyżej, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
 • Za osobę niepełnoletnią obowiązek zgłoszenia wyjazdu i powrotu wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zgłoszenia wyjazdu i powrotu można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Zgłoszenie wyjazdu >>> pobierz

Zgłoszenie powrotu >>> pobierz

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2011 nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty.
 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” bądź „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”.

Opłaty:

Od czynności meldunkowych opłaty skarbowej nie pobiera się.
17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika).

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Wydanie decyzji w sprawach meldunkowych – 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Na wydaną decyzję w sprawie o wymeldowanie przysługuje odwołanie które wnosi się do Wojewody Małopolskiego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 • Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Wymeldowania można również dokonać meldując się w nowym miejscy pobytu stałego i czasowego.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Zgłoszenie wymeldowania pobyt stały >>> pobierz

Zgłoszenie wymeldowania pobyt czasowy >>> pobierz

Przyjmowanie wniosków o ujęcie w Rejestrze Wyborców gminy Gołcza

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pok. 4
Dorota Cęcek
tel. 12 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. 2011 nr 158 poz. 941 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 • Dowód osobisty (do wglądu).

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru składa się za pośrednictwem Wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, do Sądu Rejonowego w Miechowie.

Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Uwagi:

 • Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
 • Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy Gołcza bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Gołczy w Referacie Spraw Obywatelskich, pisemny wniosek zawierający odpowiednie dane:
  • nazwisko i imiona,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania wyborcy.
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać również wyborcy nigdzie niezamieszkali, a przebywający stale na obszarze gminy Gołcza.
 • Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Wójt Gminy Gołcza w terminie 3 dnia od dnia wniesienia wniosku
 • O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców niezwłocznie zawiadamia się urząd gminy właściwy ze względu na ostanie miejsce zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Wyrobienie dowodu osobistego (wymiana, zagubienie)

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 28
Monika Domagała
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 1974 Nr 14 poz. 85 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. 2009 nr 47 poz. 384).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie dowodu.
 • Dwa aktualne zdjęcia (35x45 mm, lewy półprofil, lewe ucho odkryte, bez kolczyków).
 • Panna lub kawaler – odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Osoby pozostające w związku małżeńskim – odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Osoby rozwiedzione lub owdowiałe – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie małżonka.

Opłaty:

 •  Za wydanie dowodu nie pobiera się opłaty.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór – tylko i wyłącznie osobiście!
 • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dowód osobisty urodziła się lub zawarła związek małżeński w obrębie USC Gołcza, nie ma obowiązku dostarczania skróconego odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa.
 • Również w przypadku, gdy wyrabiany jest kolejny dowód osobisty, a nie uległy zmianie żadne dane osobiste nie trzeba dostarczać odpisów (pod warunkiem, że były dostarczone przy poprzednim wyrabianiu dowodu!).

 

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz

Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia utraty lubi uszkodzenia dowodu osobistego.

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty który zostaje unieważniony z dniem zgłoszenia.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument posiadaczowi dokumentu, organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Formularz zgłoszenia >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Odbiór dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

Poprzedni dowód osobisty jeśli nie została zgłoszona jego utrata.

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby chyba, że osoba była przy składaniu wniosku lub nie ukończyła 5 roku życia.
 • Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (do 13 roku życia) odbiera rodzic albo opiekun.
 • Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (do 18 roku życia) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, rodzic albo kurator.
 • W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty w miejscu zamieszkania osoby, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

 

Wyrobienie dowodu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2010 nr 167 poz. 1131)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.    w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 • Aktualne zdjęcie – 1 szt. (zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy).
 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) jeśli jest w posiadaniu

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany termin wyrobienia dowodu osobistego wynosi 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw.
 • Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa wyżej.
 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – osobiście.
 • W imieniu osoby niepełnoletniej, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba niepełnoletnia może jednak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W takim przypadku prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu.
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie niepełnoletniej, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Wniosek o wydanie dowodu >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

 

Nadanie numeru PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy
I piętro, pok. 5
Monika Krzyszkiewicz
tel. 012 388-60-03 wew. 117

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2015 poz. 388).
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. Nr 74 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 • Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 • Wypełniony formularz „Wniosek o nadanie numeru PESEL”.
 • Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (jeżeli są dostępne)

Opłaty:

17 zł - za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku jeśli osoba działa przez pełnomocnika)

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych >>> pobierz

Karta sprawy >>> pobierz

Wniosek >>> pobierz