Rządowe wsparcie na zadanie związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2023r.

tablica budzet Wiktorowka

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2023r. znak: MF/FG5.4143.3.62.2023.MF.3455, Gmina Gołcza otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 304 000,00 zł na remont drogi gminnej nr 140145K Wiktorówka-Rzeżuśnia w miejscowościach Krępa i Czaple Małe w km 2+710-3+140, 4+185-4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415.

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w 2023 roku

Wojewoda Małopolski przekazał gminie Gołcza środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 9 388 zł na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Czytaj więcej...

Program „ Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2023r.

Gmina Gołcza w 2023 roku przystąpiła do programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”. - Moduł II realizowany jest do 31 grudnia 2023 r., jest to program będący elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Czytaj więcej...

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2023

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2023, oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Czytaj więcej...