Ulina2 DzienDziecka2024

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2024 roku

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2024, oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2023.

Czytaj więcej...

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, a także osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Czytaj więcej...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 - edycja 2023 - Aneks nr 1

Został zawarty aneks do umowy zawartej w celu dofinansowania realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w ramach modułu II Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – edycja 2023.Aneksem zostało wprowadzone w szczegółowym opisie zadania nowe stanowisko pracy- instruktor terapii zajęciowej.

Czytaj więcej...

Rządowe wsparcie na zadanie związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2023r.

tablica budzet Wiktorowka

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2023r. znak: MF/FG5.4143.3.62.2023.MF.3455, Gmina Gołcza otrzymała dotację z Budżetu Państwa w wysokości 304 000,00 zł na remont drogi gminnej nr 140145K Wiktorówka-Rzeżuśnia w miejscowościach Krępa i Czaple Małe w km 2+710-3+140, 4+185-4+455 wraz z remontem przepustów w km 3+055 i 4+415.

 

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w 2023 roku

Wojewoda Małopolski przekazał gminie Gołcza środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 9 388 zł na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Czytaj więcej...