Ulina2 DzienDziecka2024

Przetargi i ogłoszenia

Gmina Gołcza informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie postępowania prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych prowadzone będą przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus, która dostępna jest   TUTAJ

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienie równe/większe niż 130000 zł netto pobierz

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - zamówienie niższe niż 130000 zł netto pobierz

 

 

Aktualny plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019r. Gmina Gołcza - pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r. Gmina Gołcza - pobierz

 Aktualne przetargi

 1. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 314 położonej w Przybysławicach więcej...
 2. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 314 położonej w Przybysławicach więcej...
 3. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 520 położonej w Przybysławicach więcej...
 4. Wójt Gminy Gołcza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 128 położonej w Ulinie Wielkiej więcej...
 5. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 128 położonej w Ulinie Wielkiej więcej...
 6. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 520 połozonej w Przybysławicach więcej...
 7. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 128 położonej w Ulinie Wielkiej więcej...
 8. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 134/15 położonej w Czaplach Małych więcej...
 9. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej nieruchomości w Trzebienicach więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej na dz. nr 131 w miejscowości Wielkanoc więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnych składników mienia ruchomego Gminy Gołcza więcej...
 12. Wójt Gminy Gołcza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 233/6, 233/8 w Wielkanocy więcej...
 13. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 128 w Ulinie Wielkiej oraz 233/6, 233/8 w Wielkanocy więcej...
 14. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Ulina Wielka oraz Wielkanoc więcej...
 15. Wójt Gminy Gołcza ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gołcza więcej...
 16. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gołcza więcej...
 17. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie z terenu Gminy Gołcza więcej...
 18. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gołcza więcej...
 19. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości więcej...
 20. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na modernizację dróg na terenie Gminy Gołcza w 2020r. więcej...
 21. Wojewoda Małopolski przedkłada do publicznej wiadomości obwieszczenie zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji nr 41/BZ/2020 znak: WI-XI.7840.1.26.2020.EL z dnia 9.07.2020r, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków) więcej...
 22. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w gminie Gołcza w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opiekunów więcej...
 23. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 o powierzchni 0,2900 ha położonej w obrębie Wysocice, gmina Gołcza więcej...
 24. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg: „Remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno–użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w 2020 r.” więcej...
 25. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na remont drogi gminnej nr 140126K Maków-Kamienica-Chobędza w km od 3+825 do km 4+790 w miejscowości Chobędza (Gmina Gołcza) więcej...
 26. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na remont powodujący ulepszenie parametrów techniczno - użytkowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Gołcza w 2020r. - Część II więcej...
 27. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na Remont dróg dojazdowych do gruntów ornych na terenie Gminy Gołcza w 2020 roku więcej...
 28. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 74/2 o powierzchni 0,1545 ha położonej w obrębie Trzebienice, gmina Gołcza więcej...
 29. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gołcza w okresie od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r." więcej...
 30. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na "Remont dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza w roku 2020" więcej...
 31. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 515 w Wysocicach więcej...
 32. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 Gmin położonych w powiecie miechowskim w okresie od 01.01.2020r. do 30.12.2020r. więcej...
 33. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu do kwoty: 1 500 000,00 zł" więcej...
 34. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pn: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych w gminie Gołcza w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opiekunów" więcej...
 35. Prezes OSP Ulina Wielka ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OSP w Ulinie Wielkiej" więcej...
 36. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Laski Dworskie, gmina Gołcza" więcej...
 37. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Prace budowlano–remontowe budynków remiz OSP z terenu gminy Gołcza" więcej...
 38. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy" - więcej...
 39. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:”Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza” - więcej...
 40. Wójt Gminy ogłasza przetarg pt:"Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Wysocicach" - więcej...
 41. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gołcza - więcej...
 42. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont dróg gminnych polegajcy na usuwaniu szkód powodziowych na terenie Gminy Gołcza" - więcej...
 43. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Gołcza" - więcej...
 44. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt: "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Gołcza" - więcej...
 45. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont drogi gminnej nr 140139K Szreniawa–Gajówka w km 0+000–2+053" - więcej...
 46. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg:"Budowa centrum kultury w miejscowości Gołcza"- więcej...
 47. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Remont boiska sportowego „ORLIK” usytuowanego na działkach ewid. Nr 316 i 317/4 w miejscowości Szreniawa" więcej...
 48. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa części istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulina Mała, gm. Gołcza" więcej...
 49. Wójt Gminy Gołcza zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. ”Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej Otwartą Strefę Aktywności (wariant rozszerzony) w miejscowości Maków, gmina Gołcza.” więcej...
 50. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz specjalistycznego wyposażenia dla OPS Przybysławice" więcej...
 51. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Odnowa centrów wsi Czaple Wielkie i Chobędza" więcej...
 52. Kierownik GOPS w Gołczy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pt:"Czas na aktywność" więcej...
 53. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 54. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gołcza" więcej...
 55. Wójt Gminy Gołcza ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...
 56. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg pt:"Budowa 4 ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gołcza w ramach projektu partnerskiego „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. więcej...
 57. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Gołcza” więcej...
 58. Wójt Gminy Gołcza ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 283/7 o powierzchni 0,0830 ha położonej w obrębie Maków, gmina Gołcza. więcej...

 

Ogłoszenia

1.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego w formie wsparcia w zakresie pomocy społecznej, w tym wsparcie rodziny poprzez prowadzenie Placówki wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Gołcza w roku 2024: W celu realizacji w/w zadania wybrano ofertę stowarzyszenia "Honestus" z siedzibą os. Skalska 3/22, 32-340 Wolbrom, któremu zostanie udzielona dotacja w wysokości 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) więcej...

2.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w formie powierzenia w zakresie  „Organizacji współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza” w roku  2024: W celu realizacji w/w zadania wybrano ofertę stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Gołcza” z siedzibą w Gołczy, Gołcza 80,  32-075 Gołcza, któremu zostanie udzielona dotacja w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) więcej...

3. Ogłoszenie dot. wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej więcej... , Załącznik nr 1 do ogłoszenia pobierz , Rzut lokalu 1 pobierz , Rzut lokalu 2 pobierz

4. Ogłoszenie dot. wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej więcej... , Załacznik nr 1 do ogłoszenia pobierz , Rzut lokalu pobierz

5. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...

6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gołcza na rok szkolny 2024/2025 więcej...

7. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...

8. Oferta realizacji zadania publicznego: Turniej Dzikich Drużyn więcej...

9. Wójt Gminy Gołcza odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 520, obręb Przybysławice więcej...

10. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy, Szkoły Podstawowej w Szreniawie więcej...

11. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy, Szkoły Podstawowej w Szreniawie, Szkoły Podstawowej w Wysocicach więcej...

12. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...

13. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego stanowiącego zadanie własne gminy w formie powierzenia w zakresie  „Organizacji współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza” w roku  2023: W celu realizacji w/w zadania wybrano ofertę stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Gołcza” z siedzibą w Gołczy, Gołcza 80,  32-075 Gołcza, któremu zostanie udzielona dotacja w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

 1. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 3. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 4. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 więcej...
 6. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 7. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 8. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 9. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 10. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie Czaple Wielkie oznaczonych jako działki 141/8 oraz 114/65 więcej...
 11. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości nr ewid. 141/9 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 114/58 w obrębie Czaple Wielkie więcej...
 12. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 więcej...
 13. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego stanowiącego zadania własne gminy w formie powierzenia w zakresie „Organizacji współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza” w roku 2021 więcej...
 14. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub oddania w dzierżawę więcej...
 15. Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego stanowiącego zadania własne gminy w formie powierzenia w zakresie „Organizacji współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza” w roku 2021 więcej...
 16. Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021r. informujące o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie więcej...
 17. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 18. OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postepowania o zmianie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachociana - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków)" więcej...
 19. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej...
 20. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza o wystosowanym wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji złoża wapieni jurajskich w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym Kamieniołom ULINA WIELKA położonych w miejscowości Ulina Wielka więcej...
 21. Wojewoda Małopolski przedłkłada po publicznej wiadomości zawiadomienie wraz z obwieszczeniem dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy światłowodu  stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń więcej...
 22. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego stanowiącego zadania własne gminy w formie powierzenia w zakresie „Organizacji współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza” w roku 2020 więcej...
 23. Wójt Gminy Gołcza ogłasza otwary konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 pobierz...
 24. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej...
 25. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej...
 26. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę więcej...
 27. Obwieszczenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie Gazociągu Wysokiego Cisnienia DN1000 MOP 8.4 MPa - pobierz...
 28. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę więcej...
 29. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 06 .05.2019r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 688)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 32-200 Miechów na realizację zadania publicznego z zakres ratownictwa i ochrony ludności. Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 30 do dnia   13.05.2019r. więcej...

 30. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej
 31. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 09 .01.2019r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 450 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia Gminny Ludowy Klub Sportowy " Spartak" Wielkanoc- Gołcza z siedzibą Wielkanoc 86, 32-075 Gołcza na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej" więcej...

 32. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę. więcej...
 33. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza z dnia 17 września 2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza. więcej...
 34. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, do oddania w najem lub dzierżawę. więcej...
 35. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 29 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 650)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Miechowie na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 05.06.2018r. Oferta w załaczniku.

 36. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 23 .05.2018r., na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Stowarzyszenia „Makowianki” w Makowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Festyn Rodzinnego Uśmiechu- Dzień Dziecka 2018"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 30.05.2018r.

  Oferta w załączniku.

 37. Informacja Wójta Gminy Gołcza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. więcej... (24.04.2018r.)
 38. Wójt Gminy Gołcza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysocicach. więcej...
 39. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt "Organizacja współzawodnistwa iupowszechnianie kltury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych wzakresie piłki nożenj naterenie gminy Gołcza" więcej...
 40. Ogłoszenie Wójta Gminy Gołcza w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży, do oddania w najem lub dzierżawę więcej...
 41. Wójt Gminy Gołcza informuje, iż w dniu 27 grudnia 2017r. na okres 7 dni, zgodnie z art.19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.)zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Gołcza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołczy, ofertę Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "SPARTAK" Wielkanoc-Gołcza na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. "Turniej Halowy Piłki Nożnej"

  Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Gołczy, pok. nr 2 do dnia 03.01.2018r. więcej...

 42. W sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na reazlizację zadani publicznego w zakresie "Organizacja wsółzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zaakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza" więcej...


Wyniki rozstrzygniętych przetargów

 1. Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka więcej...
 2. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice więcej...
 3. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka więcej...
 4. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Czaple Małe, Gmina Gołcza więcej...
 5. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, Gmina Gołcza więcej...
 6. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka, Gmina Gołcza więcej...
 7. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 8. Informacja o wyniku pierwszego przetargu prowadzonego w trybie przetargu ustnego ograniczonego na najem nieruchomości położonej na działce nr ewid. 131 w Wielkanocy więcej...
 9. Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wielkanoc więcej...
 10. Informacja z otwarcia przetargu publicznego zbędnych składników mienia ruchomego Gminy Gołcza więcej...
 11. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka oraz Wielkanoc więcej...
 12. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ulina Wielka, Gmina Gołcza więcej...
 13. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wielkanoc, Gmina Gołcza więcej...
 14. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gołcza, Gmina Gołcza więcej...
 15. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gołcza, Gmina Gołcza więcej...
 16. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych więcej...
 17. Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wysocice, Gmina Gołcza więcej...
 18. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 19. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wysocice więcej...
 20. Informacja o unieważnieniu postępowania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 6 Gmin położonych w powiecie miechowskim w okresie od 01.01.2020r. do 30.12.2020r. więcej...
 21. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza więcej...
 22. Wójt Gminy Gołcza podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Trzebienice, Gmina Gołcza więcej...
 23. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku  pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Maków, Gmina Gołcza. więcej...
 24. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Przybysławice, gmina Gołcza. więcej...
 25. Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gołcza" więcej...

Ogłoszenia różne:

1. Obwieszczenie Starosty Miechowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej więcej...

2. Informacja firmy SUNHUNTER w sprawie dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę więcej...

3. Umowa na przewóz mieszkańców Gminy Gołcza w krajowym transporcie zbiorowym 2022r. więcej...

4. Umowa na przewóz mieszkańców Gminy Gołcza w krajowym transporcie zbiorowym 2023r. więcej...

5. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak WS-II.750.14.2022.MS z dnia 10 lutego 2022r. o wszęciu postepowań odszkodowawczych związanych z okresleniem wartości ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości objetych decyzjami Wojewody Małopolskiego z dnia 21 marca 2017r. ZNAK WI-IV.747.1.1.2017 oraz WI-IV.747.1.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. Gazociag wysokiego cisnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa więcej...

6. Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego więcej...

7. OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji nr 7/Z/2020 znak WI-XI.7840.1.59.2020.EBu z dnia 29 września 2020r. zmieniającej decyzję o pozwoleniu na budowę nr 41/BZ/2017 znak WI-XI.7840.1.89.2017.AS z dnia 27 paxdziernika 2017r. dla inwestycji : "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachociana - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego - Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica- Sławków)" więcej...

8. Informacja firmy SUNHUNTER w sprawie dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę więcej...

9. Wojewoda Małopolski przedkłada zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego wraz z obwieszczeniem dotyczacym wydania decyzji oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Budowa światłowodu(kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukture niezbędną dla funkcjonowania gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Twaróg - Odolanów, wraz z infrastruktura niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego" więcej...