Udzielenie pomocy publicznej w związku z utworzeniem nowych inwestycji przemysłowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Gołczy 
Referat Finansów 
I piętro, pokój nr 9, Dorota Cęcek, tel. 12 388-60-03 wew. 115 
I piętro, pokój nr 10, Łucja Kluzek, Aleksandra Biela-Pardała, tel. 12 388-60-03, wew. 118

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 30 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 123 poz. 1291 z 2004r. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

  • Pozwolenie na budowę lub adaptację.
  • Dokumentacja potwierdzająca termin oddania do użytku budynku.
  • Udokumentowana powierzchnia budynku.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej.

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) opłaty nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Gołczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Brak. 

 

Karta sprawy >>> pobierz