inf harmonogram

 

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy

Informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r poz. 1692) wprowadzającej nowe świadczenie w celu wsparcia dla gospodarstw domowych.

Wzór wniosku pobierz

Dodatek węglowy w wysokości 3 000,00 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe: kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576).

* Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022r.

* Wnioski o dodatek węglowy złożone po 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

* Dodatek węglowy wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

* Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy wypłacany będzie na rachunek bankowy podany we wniosku przez wnioskodawcę.

Paliwo stałe tzn. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe, czyli osobę fizyczną samotnie zamieszkująca i gospodarująca,

- gospodarstwo domowe wieloosobowe, czyli osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioski można składać:

- elektronicznie- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego,

- tradycyjnie – papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołczy, Gołcza 80, 32-075 Gołcza.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 12 38 86 411