inf harmonogram

 

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuje się sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości nr ewid. 134/15 w Czaplach Małych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 273 w Trzebienicach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gołcza na rok szkolny 2022/2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/247/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli, a także zasad łączenia rożnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Małopolskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 11. Informacja o działalności szkół wraz z wynikami egzaminów w roku szkolnym 2021/2022, oraz informacji o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 12. Informacja o działalności klubów sportowych oraz Akademii Piłkarskiej Gołcza w sezonie 2021/2022.
 13. Wolne wnioski.