Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy Gołcza

Przewodnicząca Rady Gminy Gołcza zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuje się XLVIII sesję Rady Gminy Gołcza, która odbędzie się w dniu 6 lutego 2024r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Gołczy (budynek ośrodka zdrowia).

 Proponuje się następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy Gołcza.  
 3. Informacja Pana Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 282/5 w Wysocicach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 445/7 w Kamienicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej usytuowanej na działce nr ewid. 443/2 w Gołczy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatu Miechowskiego działki o nr ewid. 666/1 o pow. 0,1441 ha w  Przybysławicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego dwustronnego przystanku komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 1171K relacji: Wysocice-Barbarka w miejscowości Wysocice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 1172K relacji: Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana w miejscowości Wysocice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gołcza do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych w dniu 15.01.2024r. przez Pana Mirosława Józefa Moskwa rzecznika Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Gołcza na 2024 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołcza.
 17. Wolne wnioski.