XLVIII sesja Rady Gminy Gołcza

W dniu 6 lutego odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Gołcza. Radni podjęli szereg uchwał związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym oraz bieżącą działalnością gminy. Uchwały dotyczyły:

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 282/5 o powierzchni 0,0292 ha, obręb Wysocice na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr ewid. 282/1 oraz 43/1 w obrębie Wysocice,

- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 445/7 o powierzchni 0,0080 ha, obręb Kamienica na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr ewid. 364 w obrębie Kamienica,

- oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości zabudowanej usytuowanej na działce nr ewid. 443/2 w Gołczy,

- nieodpłatnego przekazania działki należącej do Gminy Gołcza na rzecz Starostwa Powiatowego w Miechowie,

- wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych usytuowanych na działce nr ewid. 589 obręb Ulina Wielka,

- wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków w miejscowości Wysocice,

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2024 rok,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach,

- przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok,

- zmiany budżetu gminy Gołcza na 2024 rok,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,

- przystąpienia Gminy Gołcza do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa,

- rozpatrzenia wniosków złożonych w dniu 15.01.2024r. przez Pana Mirosława Józefa Moskwa rzecznika Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli,

- zmiany Uchwały Nr XXVIII/170/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Gołcza.

Zwyczajowo obrady sesji zakończyły wolne wnioski.