II wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania

 

Wójt Gminy Gołcza zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 20 sołectw  Gminy Gołcza. Wyłożeniem zostaje objęty tekst projektu planu oraz tereny oznaczone w załączniku graficznym do projektu planu, których sposób zagospodarowania przestrzennego uległ  zmianie w wyniku rozpatrzenia złożonych uwag do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.

załącznik 1 - pobierz

załącznik 2 - pobierz