Marcowa sesja Rady Gminy Gołcza

 W dniu wczorajszym odbyła się XLV sesja Rady Gminy Gołcza. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Andrzej Dziubka. W czasie sesji Wójt Gminy Lesław Blacha poinformował uczestników o działalności w okresie międzysesyjnym. W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, na którym poinformowano, że opracowywana jest koncepcja ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki Szreniawa. Złożony został również wniosek do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w sprawie regulacji rzeki Gołczanka. Niedawno odbył się wyjazd do oddziału Sarii Polska w Przewrotnem, gdzie funkcjonuje biofiltr. Ustalono, że najprawdopodobniej w maju odbędą się próby neutralizacji odorów wynikających z działalności zakładu w Wielkanocy. W ostatnim czasie podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie modernizacji świetlicy w Ulinie Wielkiej. Rozstrzygnięty został przetarg na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku powodzi w Laskach Dworskich i Wysocicach. Najtańszą ofertę złożyła firma PRID z Miechowa w kwocie 241 tys. zł. Ogłoszony został przetarg na montaż kolektorów słonecznych. Odbył się przetarg na modernizację budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w Gołczy. Najniższą ofertę złożyła Firma Budowlana „CZECH” z Mysłowic w kwocie 370 tys. zł. Odbył się także otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Gołcza. Wartość zadania to 57 750 zł. Rozstrzygnięto także otwarty konkurs ofert na organizację współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Gołcza. Oferty złożyły Akademia Piłkarska Gołcza oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach. Na realizację tych zadań gmina przeznaczyła 55 tys. zł.

Podczas sesji kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urszula Więcławek przedstawiła informację na temat zaawansowania prac nad regulacją stanu mienia komunalnego na terenie gminy Gołcza. W ciągu ostatnich czterech lat gmina otrzymała od wojewody małopolskiego trzydzieści pozytywnych decyzji stwierdzających nabycie przez gminę łącznie ponad 125 ha gruntów zajętych m.in. pod drogi. Prowadzone są także postępowania przed sądem. Jednocześnie w miarę posiadanych środków finansowych, gmina realizuje sprawy geodezyjne polegające m.in. na prostowaniu faktycznego władania na gruncie, co szczególne dotyczy dróg. Od kilku lat proces regulacji mienia komunalnego realizowany jest systematycznie, a gmina dokłada wszelkich starań by w najbliższej przyszłości został zakończony.

Następnie Sekretarz Gminy Maryla Stasiek – Mentel złożyła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gołcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

W czasie sesji Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące m.in. przeznaczenia do sprzedaży działek w Wysocicach, Czaplach Małych i Wielkanocy, zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołczy. Ponadto Rada Gminy uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gołcza w roku 2014.