baner nr 1

Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania

W związku z przystąpieniem przez Radę Gminy Gołcza do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice informujemy, iż rozpoczęto konsultacje społeczne składające się kilku etapów w ramach, których będą zbierane wnioski i uwagi do projektu planu oraz problemy i potrzeby związane z obecnym bądź planowanym użytkowaniem terenów. Ponadto w drugim półroczu odbędą się warsztaty konsultacyjne i spotkanie otarte z mieszkańcami tych terenów, a także zaplanowano w remizie OSP etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Na powyższe konsultacje społeczne serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi Laski Dworskie i Wysocice, a także wszystkich właścicieli terenów położonych w tych miejscowościach