baner nr 1

III kosultacje podsumowanie

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.09.2018r. w siedzibie OSP Wysocice odbyło się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami wsi Wysocice i Laski Dworskie w związku ze ZMIANAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁCZA DLA WSI WYSOCICE I LASKI DWORSKIE.

Celem spotkania było:

  1. Przedstawienie uczestnikom spotkania podsumowania dotychczasowych konsultacji społecznych dotyczących zmian w MPZP.
  2. Zapoznanie mieszkańców wsi Wysocice i Laski Dworskie z projektem zmian MPZP dla tych wsi – zaprezentowanie rozwiązań w przyjętym dokumencie: przeznaczenie działek, warunki zabudowy itd.
  3. Omówienie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej „odrolnienia” gruntów klasy III i przeznaczenia ich na inne cele niż rolnicze.
  4. Dyskusja oraz składanie uwag do omawianego projektu.

Najważniejsze wnioski ze strony mieszkańców i użytkowników, które przewijały się w trakcie konsultacji społecznych i sposoby rozwiązań:

  1. Możliwość rozwoju gospodarstw na terenie wsi Wysocice i Laski Dworskie, tak, aby młodzi mieszkańcy chcieli zostawać na tych terenach i rozwijać swoje gospodarstwa (jest taka możliwość).
  2. Poszerzyć istniejące działki budowlane przy głównych drogach (możliwe do realizacji po mianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Gołcza).
  3. Przekształcać działki rolne na zabudowę zagrodową w przypadku braku zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Określone w planie tereny pod zabudowę zagrodową).
  4. Przebieg trasy gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz wiążące się z nim ograniczenia i możliwości techniczne jego wykorzystania na terenie gminy Gołcza (zadanie rządowe, w trakcie realizacji).
  5. Poprowadzić przez tereny Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego ścieżki rowerowe (do przeanalizowania przez gminę - przygotowanie wspólnie z innymi „Dłubniańskimi” gminami projektu).